Quiz

Zapraszamy do udziału w quizie dotyczącym konferencji z okazji Dnia Chorób Rzadkich.

 1. Zarejestruj się i weź udział w konferencji.
 2. W trakcie przerwy wejdź na stronę z quizem. Dokładne informacje zostaną podane na początku konferencji.
 3. Odpowiedź na pytania związane z trwającą konferencją.

Zwycięzcą jest osoba, która pierwsza poprawnie odpowie na wszystkie pytania w quizie.

NAGRODY

3 egzemplarze książki Genetyka Medyczna i Molekularna red. J. Bal.

5 kart po 200 PLN

 

Regulamin quizu organizowanego w ramach konferencji z okazji Dnia Chorób Rzadkich

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem quizu są organizatorzy konferencji  (dalej: „Organizator”).
  2. Uczestnikami Quizu mogą być wszystkie osoby, które zarejestrują się na konferencję oraz zalogują na platformę konferencyjną w trakcie trwania konferencji.
  3. Udział w Quizie jest dobrowolny i bezpłatny
  4. Udział w Quizie i jego zaliczenie na co najmniej 51% jest wymagane dla osób będących diagnostami laboratoryjnymi, które chciałyby uzyskać certyfikat o przyznaniu punktów edukacyjnych.
  5. Zasady Quizu zawarte są w Regulaminie na stronie internetowej: https://chorobyrzadkie.ibb.edu.pl
  6. Poprzez przystąpienie do Quizu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 2. CEL I PRZEDMIOT QUIZU
  1. Celami Quizu są: upowszechnianie wiedzy na temat problematyki chorób rzadkich weryfikacja wiedzy zdobytej podczas konferencji
  2. Przedmiotem Quizu jest odpowiedzenie na pytania dotyczące chorób rzadkich i zagadnień poruszanych podczas konferencji.
 3. ZASADY UDZIAŁU W QUIZIE
  1. Należy wejść na stronę i zalogować się używając adresu e-mail zgodnego z adresem podanym przy rejestracji na konferencję;
  2. Podczas konferencji podany zostanie link do platformy, na której będą pytania testowe
  3. Quiz zostanie uruchomiony po sesji III (planowana godz. 14.15)
 4. NAGRODY
  1. W ramach Quizu zostaną przyznane: nagrody rzeczowe dla pierwszych 5 osób, które najlepiej i najszybciej odpowiedzą na pytania. Podstawowym kryterium jest liczba punktów, co oznacza, że nagrody zostaną przyznane dla pierwszych pięciu osób, które uzyskają najwyższy odsetek prawidłowych odpowiedzi.
  2. Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych znajdują się na stronie internetowej organizatora.
  3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. LAUREACI QUIZU
  1. Laureatem quizu zostaje osoba/y, które zalogowały się na platformie konferencyjnej w trakcie trwania konferencji i najszybciej odpowiedziały poprawnie na pytania quizu.  Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. WYNIKI QUIZU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
  1. Wyniki Quizu zostaną ogłoszone do dnia 2 marca 2024.
  2. Laureaci quizu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach drogą elektroniczną na adres email podany przy logowaniu.
 7. Nagrody zostaną przesłane laureatowi na adres podany po ogłoszeniu wyników Quizu. Warunkiem wysłania nagrody jest przesłanie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy organizatora. Formularz zostanie wysłany Laureatowi drogą mailową.
 8. CERTYFIKATY
  1. Certyfikaty zostaną wysłane drogą elektroniczną do dnia 10 marca 2024.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Quizu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  2. Quiz nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).
  3. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielają organizatorzy; e-mail: dcr_konferencja@ibb.waw.pl