Konkurs

Weź udział w konkursie na hasło dotyczące chorób rzadkich:

 1. Zarejestruj się na konferencję.
 2. Wymyśl interesujące hasło, które może rozpowszechnić temat chorób rzadkich w społeczeństwie.
 3. Hasło prześlij nam do końca 1 marca 2023r. na adres kaminska@ibb.waw.pl, używając maila podanego przy rejestracji.

Zwycięzców wybierzemy spośród osób, które wzięły udział w konferencji.

Nagrodami są książki oraz voucher do Empiku.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu „Hasło dla chorób rzadkich” w ramach konferencji „Choroby Rzadkie – białe kruki zdrowia publicznego”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu są organizatorzy konferencji  „Choroby Rzadkie – białe kruki zdrowia publicznego” (dalej: „Organizator”).
  2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które zarejestrują się na konferencję „Choroby Rzadkie – białe kruki zdrowia publicznego” oraz zalogują na platformę konferencyjną w trakcie trwania konferencji.
  3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie na stronie internetowej: https://chorobyrzadkie.ibb.edu.pl
  5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
  1. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat problematyki chorób rzadkich
  2. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie hasła  promującego dzień chorób rzadkich
 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
  1. hasła zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. hasło należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kaminska@ibb.waw.pl  używając adresu e-mail zgodnego z adresem podanym przy rejestracji na konferencję;
  2. do maila należy dołączyć podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. PRAWA AUTORSKIE I INNE
  1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie i majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
  2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
   2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.
  4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
 6. NAGRODY
  1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
  2. Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych znajdują się na stronie internetowej organizatora.
  3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego konferencji „Choroby Rzadkie – białe kruki zdrowia publicznego”.
  2. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:
   1. zgodność hasła z tematem Konkursu;
   2. innowacyjność hasła;
   3. jakość merytoryczna hasła.
 8. LAUREACI KONKURSU
  1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową oraz, które zalogowały się na platformie konferencyjnej w trakcie trwania konferencji.  Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.
 9. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
  1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 2 marca 2023.
  2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  3. Nagrody zostaną przesłane laureatowi na adres podany po ogłoszeniu wyników konkursu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych haseł również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).
  4. Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: Joanna Kamińska; e-mail: kaminska@ibb.waw.pl